Happiness audit ®

zmapujte firemní kulturu ve vazbě na její výkonnost

Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma-320x225.png
Happiness audit® pracuje s nástrojem Employee Value Proposition (EVP), tj. hodnotovou nabídkou pro zaměstnance, který dokáže charakterizovat firemní kulturu a shrnout kvality a důvody, proč mají zaměstnanci pro firmu pracovat.

Výstup z auditu podpoří ve vaší firmě:
- vysokou míru angažovanosti všech vašich zaměstnanců,
- maximální míru produktivity vaší organizace,
- sílu vaší značky zaměstnavatele,
- získávání a retenci talentů pasujících do vaší firemní kultury.

Analýza vnitřního prostředí organizace dává příležitost vědomě ovlivňovat klima a pracovní výkonnost v organizaci. 

(Mahdieh, Nakhaei a Kabriaei: Impact of Organizational Culture on Productivity)

Záměrné ovlivňování kultury vedoucími pracovníky dává organizaci schopnost dosahovat vytyčených cílů.

(Deal a Kennedy: Culture – A New Look Through Old Lenses)

Kvalita vědomého ovlivňování kultury vrcholovým vedením organizace předurčuje její budoucí úspěch.

(Hofstede a Hofstede: Cultures and Organizations)

ŠEST KROKŮ HAPPINESS AUDITU® k vyšší výkonnosti vaší organizace

STRUKTUROVANÝ
ROZHOVOR
STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR
Mapování kultury organizace začínáme strukturovaným rozhovorem s ředitelem/kou a personalistou/kou vaší organizace.
DOTAZNÍKOVÉ
ŠETŘENÍ
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Potom požádáme všechny vaše zaměstnance o vyplnění stručného dotazníku. Na škále od 1 do 6 budou moci vyjádřit svůj (ne)souhlas s dvanácti tvrzeními. Cenným vstupem jsou i výsledky vašich případných interních průzkumů spokojenosti.
CÍLENÉ
SKUPINOVÉ ROZHOVORY
CÍLENÉ SKUPINOVÉ ROZHOVORY
Pak uspořádáme dvě až tři skupinové diskuse s několika vašimi zaměstnanci, tzv. focus groups. Obsah diskusí přizpůsobujeme výstupům z primárních rozhovorů a dotazníků.
ANALÝZA
DOKUMENTACE
ANALÝZA DOKUMENTACE
Poté zhodnotíme vybrané dokumenty vaší organizace. Provedeme důkladnou analýzu míry souladu mezi proklamovanou a skutečně praktikovanou firemní kulturou. Jestliže to vaše data dovolí, bude analýza zahrnovat i faktor vnějšího hodnocení kultury vaší organizace.
VÝSTUPY
Z AUDITU
SDÍLENÍ VÝSTUPŮ AUDITU
Zpracováním všech uvedených vstupních dat vyhodnotíme úroveň šťastnosti v kultuře vaší organizace, a to ve struktuře šesti pilířů účinného Employee Value Proposition. Výsledky propojíme s predikcí úrovně pracovní výkonnosti ve vaší organizaci a s benchmarkem.
MANAŽERSKÝ
WORKSHOP
MANAŽERSKÝ WORKSHOP
Výstupy prezentujeme na celodenním manažerském workshopu. Při něm zformulujete výstižné Employee Value Proposition vaší organizace a stanovíte si strategii zvyšování pracovní výkonnosti šťastným prostředím.